یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
طبع معتدل 

این افراد بین گرم وسرد هستند تعداد این افراد کم است چنین افرادی نسبت به غذا حساسیت نشان نمی دهند وهمه غذا ها با طبع این افراد سازگاری دارد ونسبت به بقیه کمتر مریض میشوند وشاید در دراز مدت دچار بیماریهای سخت شوند برای اینکه غذا بر روی این افراد به سرعت تا ثیر نشان نمیدهد وهمین امر با عث می شود در دراز مدت سموم در بدن آنها رسوب کرده و آن ها را مریض نما ید

و  از نظر طب قدیم زنجبیل گرم است وکا فور سرد اما درطب جدید این مواد ایجاد آ لکا لوز واسیدوز می کند و پی هاش خون را با لا می برد زیرا پی هاش زنجبیل بالای هفت است وپی اچ کا فور زیر هفت است واز این مواد می توان در بالا و پا یین نمودن پی ا چ خون  استفاده کرد وبسیاری از بیماری ها را از این طریق  درمان کرد لازم به توضیح است که طبع انسان ازعوامل ژنتیکی است وقا بل عوض شدن نیست اگر شما ماهی ماست وبرنج خوردیدوخوابیدید وبسختی بیدار شدید طبع شما سرد است واگر براحتی بیدار شدید طبع شما گرم است ولی اگر هیچ فرقی نکرد طبع شما معتدل است آنهایکه از طبع معتدل برخوردار هستند چون بیماری خود را در بدنه انها براحتی نشان نمی دهد در سال بهتر است حتما چکاب بدهند.