پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
مواد غذای مفید برای قلب وفشارخون