یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
ساندویچ خام گیاهی 

                                                                   سانویچ خام گیاهی