پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
شکلا میوه ای توپی 

                            شکلات توپی میوه ای خام