یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
بستنی میوهای بدون افزودنی 

                                   بستنی میوه ای