دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
میگرن 

زندگی سالم درپناه قرآن وعترت

میگرن : بیماری آزار دهنده ای است که در مقابل معالجه از خود مقاومت نشان می دهد . اما قابل علاج و درمان است شما می توانید ما مراعات کردن غذاهای خود از این  بیماری رهایی یابید . بایستی حتما از خوردن غذاهای تخمیری وچای وغذاهای صنعتی اجتناب کرد.

از دم نوشی مثل مرزنجوش استفاده شود وباز هم بایستی اخلاط چهار گانه را تنظیم کرد.