پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
رسیدن به عرش 

انسان با دو رکعت نماز باکیفیت یا یک رکعت یا حتی با یک سجده به عرش الهی میرسد