یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
رسیدن به خدا 

باهمین نماز می توانیم به خدا برسیمباید قبل ازنمازحواسمان را جمع کنیم نمازاعلام وقت ملاقات است ،خدای تعالی پنج نوبت فرمودن بیائید ،ولی ما به نمازاهمیت نمی دهیم .سوسک ها وقورباغه ها هم زندگی میکنند،مااین زندگی رانمی خواهیمزندگی حقیقی یاد خداست.