پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
حمد باتوجه 

حمد وسوره بی توجه چه فایده ای دارد ؟ اصل کارتقواست .سیروسلوک، اگرکسی به نمازاهمیت بدهد باتقواست .