پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
ارتباط نماز باکار 

کسی که نمازگذارباشد به پدرمادرش احترام می گذاردبی ادبی نمی کند ،دیگران راآزارنمی دهد. نمازاگردرست اقامه شود،تمام کارها درست میشود.