یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
شرمنده ام نمی دونم 

هرچه علم پیشروفت می کنه ،هرچه مردم بیشترمیدونن، تازه می فهمن خیلی چیزها هست که نمی دونن، برای اینکه روزبروزعلم تخصصی ترمیشه وهرکس میره دنبال بخشی ازعلم .به قول معروف چشم چپ متخصص خودش دارهوچشم راست هم متخصص خودسو.اما ظاهرا یک عده کاری به سوال ندارن، هرچی ازشون بپرسی جوابی بهت میدن. خیلی وقت ها پیش میاد .جواب یک چیز رانمی دونیم،این موقع ها چه چیزی بهتراز این آیه :َ لَا عِلْمَ لَنَ ، ماچیزی نمیدانیم سوره بقره قسمتی ازآیه 32.