یبوست مادرهمه بیماری هاست برای برطرف کردن آن روزی ده عدد انجیر میل کنید     ــ    
 
قدرت نماز 

نماز،  انسان رامتواضع می کند.

به رکوع که میروی تمام قدر ها به کنارمیرودهمه قدرت ها جزقدرت خدای تعالی کنارمیرودبه سجده که افتادی تکبرمحو میشودنمازعصاره همه اعتقادات واخلاق است