ایام فاطمیه تسلیت     ــ    
 
عقده حقارت 

باسجده اعلام میکنیم که چیزی نیستیم. نمازگزارنه خودش رابزرگ می داند نه عقده حقارت دارد.برخی ازمردم خودشون رابزرگ نمی دانند .ولی عقده حقارت دارند.