پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
چه میکند بزرگی خدا 

الله اکبر.

انسان نمازگذاروقتی که می فهمد خدابزرگ است ، غیرخدای تعالی، یعنی خدش ودیگران راکوچک می بیند وبه حساب نمی آورد.