پیشگیری بهترازدرمان است     ــ    
 
بقیه خوب باشن 

تعضی ها استاد امربه معروف هستن،وهی به مردم میگن آدم باید به دیگران خوبی کنه. اما نوبت خودشون که میشهاصلا کلمه خوبییادشون میره . قرآن خوب جوابی بهشون داده.* أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَكُم بخشی ازآیه44 سوره بقره ترجمه آیا مردم رابه نیکی دعوت می کنید وفراموش می کنید کهخودتان هم باید آن راانجام دهید.