فَلْيَنظُرِ الْانسَانُ إِلىَ‏ طَعَامِه ترجمه : آدمى بايد به قوت و غذاى خود به چشم خرد بنگرد سوره مبارکه عبس آیه 24.
 
درباره ما 
                  بسمه تعالی

با توسل به در گا ه الهی و به لطف استقبال هرچه  بیشتر شما عزیزان وبرادران وخواهران بر صدد نوشتن  مطا لبی برآمدم  تا بلکه بتوانم به هموطنان عزیزم خدمتی کرده  باشم  این  مطالب حا صل چند وچندین ساله تحقیق مطالعه وتجربیات  اینجانب  در خصو ص زندگی سالم درپناه قرآن وعترت وهمچنین بر اساس  منابع  مختلف قرآن و تفاسیر اعجازقرآن قاموس قرآن قرآن ازمنظر معصومین (ع) و طبّ ها نظیر طب الکبیر طب النبی  طب الرضا (رساله ذهبیه) طب الصادق قا نون بوعلی سینا  دانشنامه  آیت الله ری شهری مرگ مصنوعی  گایتون  و بر اساس دروس استادان ودانمشمندان  چون  دکتر خیر اندیش ، دکتررضا منتظر، دکتر کرد افشاری  ،  استاد  جمشید خدادادی ، دکتر محمد عزیز خانی  ، دکتر دریا یی  ،  واز طرفی اطلا عات علم روز در خصوص تغذیه معرفی بیماریها  ودر ما  ن  آنها بر اساس  هر چهار طبّ  ووجهّ اشتراک  آنها از نقطه نظر در مانی تنظیم شده است . لذا علیرغم عرض ادب وا احترام به مفاهیم وتجارب طبّ  مدرن جدید ومتخصصین  و پزشکان محترم سعی  شده که از هر را هی که زود تر به تشخیص ودر ما ن بیماریها بتوان رسید نتیجه  وبهره گرفته شود  اگر مطا لبی پس وپیش نوشته شده ویا غلط  املائی دارد به بزرگواریتا ن مورد عفو قرار داد ه ومرا ببخشید و هدف حقیر جز خدمت به انسا نها  چیز دیگری نیست  و در آخر توفیق روز افزون همه خا دمین به اسلام ومسلمین را از خداوند متعا ل خواستارم .