دربرابرویروس مایعات بیشترمصرف شود ازدمنوشی مثل پونه وفالوده سیب 2ساعت بعدازغذا     ــ    
 
درمان ناراحتی معده 

ا - روش غذاخوردن 
2 - شربت عسل طبق دستور

3 - استفاده نکردن ازغذاهای غیرسالم وجایگزین آن

4 - استفاده ازنوشیدنی های گرم وسرد نسبت به طبع ومزاج شخص .